Mám záujem

Vyplňte nezáväzne nasledujúci formulár, radi Vám poradím s výberom ideálneho tepelného čerpadla.

byt, rodinný dom - len podlahové vykurovanie alebo len radiátory + teplá voda

viac druhov rôznych zdrojov tepla - radiátory, podlahové vykurovanie, bazén

počet osôb
osemmínuspäť=
späť

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Veľmi si vážime Vašej dôvery, ktorú ste nám prejavili, keď ste sa rozhodli využiť produkty a služby BDR Thermea (Slovakia) s.r.o.

Aby sme Vám naše produkty a služby mohli poskytovať, poprípade našu produktovú ponuku naďalej vylepšovať a pripravovať pre Vás produkty zodpovedajúce Vašim potrebám a/alebo plniť legislatívne požiadavky, spracúvame o Vás rad osobných údajov. Je našou prioritou poskytovať Vám služby na špičkovej úrovni a s rovnakým štandardom pristupujeme aj k spracúvaniu a ochrane Vašich osobných údajov.

Podrobnosti o osobných údajoch, ktoré o Vás zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme a aké máte súvisiace práva, nájdete v tomto dokumente. Venujte mu preto prosím, patričnú pozornosť.

Prosím, vezmite na vedomie, že tento dokument sme oprávnení priebežne meniť. Aktuálnu verziu vždy nájdete na našich webových stránkach.

V prípade akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov sme Vám samozrejme k dispozícii.

S úctou

Matteo Bertacchini

Konateľ spoločnosti

 

Prehlásenie o ochrane osobných a ďalších spracúvaných údajov

Na tejto stránke nájdete prehľad hlavných princípov ochrany osobných údajov a ďalších spracúvaných údajov. Našim cieľom je spracúvať osobné údaje v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov – General Data Protection Regulation alebo tzv. GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

BDR Thermea (Slovakia) s. r. o.

BDR Thermea (Slovakia) s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným - (ďalej len „Spoločnosť“). IČ: 36346381, so sídlom Hroznová 2318, 911 05 Trenčín, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 15887/R a ako prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok.

Kontaktná osoba pre spracúvanie osobných údajov

V prípade, že s nami budete chcieť komunikovať ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť:

–             písomne na Hroznová 2318, 911 05 Trenčín

–             emailom na: info@baxi.sk

 

Právne základy pre spracúvanie osobných údajov

Spoločnosť môže Vaše osobné údaje spracúvať len pre účely, ku ktorým má príslušný právny základ spracúvania. Vzhľadom k činnostiam, ktoré Spoločnosť prevádzkuje, a účelom, pre ktoré v súvislosti s tým Vaše osobné údaje spracúva, prichádza do úvahy ako právny základ spracúvanie osobných údajov:

 • ak je to nevyhnutné pre splnenie zmluvy uzavretej s Vami, prípadne pri príprave opatrení pred uzavretím tejto zmluvy na Vašu žiadosť
 • ak je to nevyhnutné pre splnenie našej právnej povinnosti
 • pre ochranu našich práv a právom chránených záujmov
 • na základe Vášho súhlasu.

Ku spracúvaniu osobných údajov je teda potrebný Váš súhlas len v prípade, že Spoločnosť nemá v rámci daného účelu spracovania iný právny základ. Účely, pre ktoré Spoločnosť osobné údaje spracúva, je možné rozdeliť do nasledujúcich hlavných okruhov: obsluha klienta, plnenie zmluvy, riadenie rizík a zaisťovanie bezpečnosti vrátane plnení právnych povinností Spoločnosti, marketing a vnútorná správa vrátane rozvoja a zlepšovania služieb.

Poskytnutie osobných údajov je vždy dobrovoľné. V prípade, že nám ale Vaše osobné údaje odmietnete poskytnúť pre účely spracúvania, ktoré majú iný právny základ spracúvania ako Váš súhlas, nebude možné, aby sme spolu zmluvu uzavreli, pretože poskytnutie Vašich osobných údajov pre tieto účely je predpokladom nevyhnutným pre uzavretie zmluvy so Spoločnosťou.

V prípade súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely je poskytnutie osobných údajov pre tieto účely vždy úplne na Vašej úvahe. Pokiaľ zvažujete udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely v súvislosti s uzavretím zmluvy, tak by sme Vás chceli upozorniť, že jeho udelenie nie je predpokladom pre uzavretie zmluvy. Váš súhlas môžete v každom prípade kedykoľvek bezplatne odvolať. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Spoločnosť spracúva osobné údaje, ktoré:

 • ste Vy sám oznámil / Vy sama oznámila Spoločnosti;
 • vznikajú tým, že využívate naše služby;
 • získa od tretích osôb oprávnených s týmito údajmi nakladať a odovzdať ich Spoločnosti pri splnení určitých podmienok;
 • sú verejne dostupné z rôznych registrov, evidencií a zoznamov (kataster nehnuteľností, obchodný register, insolventný register apod.).

Osobné údaje, ktoré spracúvame

Meno a priezvisko, kontaktná a/alebo doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mail

Účel spracúvania:              Uplatnenie záruky na výrobok značky De Dietrich

Bližší popis:                        Pokiaľ máte nainštalované zariadenie našej značky, ako garanti servisu  potrebujeme vedieť, kde je toto zariadenie nainštalované a kto je jeho majiteľom.

Právny základ:                   Plnenie záručných podmienok podľa Občianskeho zákonníka

Doba uloženia:                   Po dobu nevyhnutne potrebnú k plneniu záručných podmienok

                                       V prípade zakúpenia predĺženej záruky po dobu nevyhnutne potrebnú k plneniu záručných podmienok predĺženej záruky

                                      V nevyhnutne potrebnom rozsahu po jej skončení t.j. po dobu životnosti kotla - 15 rokov - za účelom prípadných zvolávacích akcií informovania o poruchách výrobku. Vzhľadom k vlastnostiam výrobku, hrozia pri kritickej poruche výrobku škody na majetku i zdraví a z tohto dôvodu je potrebné o prípadných poruchách Vás informovať po skončení záručnej doby.

Osobné informácie:         Meno a priezvisko,  kontaktná a/alebo doručovacia adresa, e-mail, telefónne číslo

 

Účel spracúvania:              Obsluha klientov a riešenie sťažností

Bližší popis:                       Pokiaľ máte akýkoľvek dotaz či pripomienku, môžete sa na nás obrátiť osobne, elektronicky alebo telefonicky. V takom prípade budeme spracúvať Vaše osobné údaje, aby sme Vám boli schopní poskytnúť konkrétnu odpoveď, riešenie a/alebo radu.

Právny základ:                   Plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavrel/a

Doba uloženia:                   Po dobu trvania zmluvy

Osobné informácie:            Meno a priezvisko, kontaktná a/alebo doručovacia adresa, e-mail, telefónne číslo

 Cookies a ich použitie

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú úkony a nastavenia jednotlivých užívateľov, ktoré na nich uskutočnili, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame pre zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani na zneužitie prihlasovacích údajov.

Súbory cookies nám napr. umožňujú užívateľa rozpoznať ako existujúceho užívateľa alebo prispôsobiť danú službu užívateľským preferenciám. Súbory cookies tiež používame na zobrazovanie tzv. behaviorálne cielenej on-line inzercie na webových portáloch BDR Thermea (Slovakia) s.r.o. (ďalej len „Spoločnosti“) aj mimo nej, jednoduchšie povedané na zobrazovanie iba takej reklamy, ktorá je relevantná pre daného konkrétneho užívateľa, bez toho, aby bol obťažovaný reklamou, ktorá ho nezaujíma.

Súbory cookies používame aj v prípade, kedy užívateľ využíva služby, ktoré ponúkame svojim partnerom, ako sú reklamné služby alebo funkcie služieb Spoločnosti, ktoré sa môžu zobraziť na iných weboch.

Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky či určité služby či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup na čítanie alebo zápis týchto údajov.

Vy ako užívatelia máte možnosť používania cookies odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebude možné bez používania cookies zobraziť určitú našu službu či produkt.

Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich webov.

 

Spôsob spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov prebieha manuálne i automatizovane v elektronických informačných systémoch, a to v elektronickej alebo v listovej podobe, vždy pri vysokom technickom, organizačnom a personálnom zabezpečení v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

V súlade s komplexnou internou predpisovou základňou sú osobné údaje pod stálou fyzickou, elektronickou aj procedurálnou kontrolou. Za účelom ochrany dát je jasne definovaný tzv. systém riadenia informačnej bezpečnosti a organizačne súvisiace technické zabezpečenie ochrany, vr. technických, organizačných a personálnych opatrení. Pre maximálnu bezpečnosť sú realizované kontrolné, technické a bezpečnostné postupy definované zákonom aj internými predpismi. Všetky osoby, ktoré prichádzajú zo svojej pracovnej pozície (alebo v rámci zmluvne prevzatých povinností) do kontaktu s osobnými údajmi, sú preškoľované a viazané povinnosťou mlčanlivosti.

Vaše práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Môžete nás požiadať o informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov, v ktorej rámci sme povinní Vám bez zbytočného odkladu oznámiť informácie o:

 • účele spracovania,
 • spracúvaných osobných údajoch či ich kategóriách, vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji,
 • príjemcoch, prípadne kategóriách príjemcov,
 • informácie o povahe automatizovaného spracúvania, pokiaľ sú údaje využívané pre rozhodovanie o právach dotknutých osôb.

Za poskytnutie tejto informácie sme oprávnení požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Žiadosť o vysvetlenie / odstránenie protiprávneho stavu

Pokiaľ by ste sa domnievali či zistili, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, máte právo nás požiadať o vysvetlenie a/alebo nás vyzvať k odstráneniu protiprávneho stavu, tzn. k blokovaniu, oprave, doplnenie alebo likvidácii osobných údajov.

V prípade porušenia našich povinností môžete svoje podnety adresovať aj Úradu pre ochranu osobných údajov („ÚOOÚ“), ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 /2/ 3231 3214 (sekretariát). ÚOOÚ prevádzkuje internetové stránky: www.dataprotection.gov.sk/uoou , na ktorých nájdete viac informácií o tom, s čím a ako Vám ÚOOÚ môže pomôcť.

Odvolanie súhlasu

Na základe súhlasu Spoločnosť Vaše osobné údaje spracúva len pre marketingové účely. Váš súhlas s týmto spracovaním môžete kedykoľvek bezplatne odvolať. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá žiadny vplyv na náš zmluvný vzťah.

Uplatnenie vašich práv

V prípade, že chcete svoje práva uplatniť, prosím obráťte sa na nás prostredníctvom niektorého z vyššie uvedených kontaktov.

Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje vzťahujúce sa k uzavretiu a plneniu zmluvy a starostlivosť o klienta spracúvame po dobu trvania zmluvy, a ďalej potom po dobu, po ktorú sme tieto údaje povinní uchovávať podľa obecne záväzných právnych predpisov a ďalej ich potom uchovávame na čas nevyhnutne potrebný pre prípad, že by sme museli predkladať dôkazy v súdnom alebo správnom riadení, vždy však najneskôr do doby vypršania relevantných zákonom určených premlčacích lehôt.

Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu pre marketingové účely, sú spracúvané po dobu, na ktorú ste nám súhlas udelil/a, resp. do okamihu ako svoj súhlas odvoláte.

V súlade so zásadou minimalizácie dát spracúvame vždy len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre daný účel a uchovávame ich na nevyhnutne potrebný čas. Ako náhle daná doba uplynie, sú osobné údaje vymazané, resp. anonymizované.

Ďalší sprostredkovatelia osobných údajov

Obecne povedané je príjemcom osobných údajov každý subjekt, ktorému sú osobné údaje sprístupnené. Podľa povahy situácie teda príjemcom osobných údajov môže byť buď iný prevádzkovateľ osobných údajov (sám určuje účely a prostriedky spracovania týchto osobných údajov) alebo sprostredkovateľ osobných údajov (spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľov osobných údajov).

Spoločnosť Vaše osobné údaje zásadne nezdieľa s inými prevádzkovateľmi osobných údajov, iba ak by k takému odovzdaniu boli povinní či oprávnení na základe právneho predpisu alebo by ste nám k nemu udelili súhlas.

Pre zdieľanie osobných údajov so sprostredkovateľmi osobných údajov nie je Váš súhlas potrebný. Subjekty, ktoré sa majú stať sprostredkovateľmi osobných údajov, ktoré Spoločnosť spravuje, vždy starostlivo preverujeme a dbáme na to, aby dodržovali zodpovedajúce technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. S každým subjektom, ktorý by sa v rámci svojej činnosti pre nás mohol stať sprostredkovateľom osobných údajov, ktoré spravujeme, je uzavretá písomná zmluva o spracúvaní osobných údajov a tento sprostredkovateľ je s osobnými údajmi oprávnený nakladať len v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre splnenie jeho úlohy, pre účely splnenia jeho úlohy a po dohodnutú dobu.

Sprostredkovatelia sú najmä:

 • Poskytovatelia IT služieb
 • Advokátske kancelárie
 • Subjekty poskytujúce tlačové a poštovné služby
 • Externý audítor

Naši dodávatelia služieb sú spoločnosti so sídlom v Slovenskej a Českej republike.

Na základe právnych predpisov môžeme byť za určitých predpokladov povinní Vaše osobné údaje zdieľať bez Vášho súhlasu s tretími osobami (napr. exekútori, orgány činné v trestnom konaní, súdy a ďalšie) za účelom plnenia ich povinností a poprípade výkonu rozhodnutia. Osobné údaje klientov môžu byť sprístupnené aj sektorovým orgánom dohľadu v rámci výkonu ich činností (napr. Úrad pre ochranu osobných údajov či Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže).

Cezhraničné spracúvanie osobných údajov

V rámci Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) platí režim voľného pohybu osobných údajov a pre ich spracovanie sa uplatnia rovnaké pravidlá ako v Slovenskej republike.

V niektorých prípadoch sa môže stať, že naši dodávatelia osobné údaje spracúvajú v tretích krajinách (teda krajinách mimo EHP), vždy však pri dodržaní všetkých legislatívnych požiadaviek.

 

Neboli nájdené žiadne položky.